GWOBR TERRY PRICE AWARD 2021

Y dyddiad cau wedi’i estyn/ Deadline extended

GWOBR CYFLAWNIAD IEUENCTID TERRY PRICE 2021
Mae’r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau am Wobr Cyflawniad Ieunctid
Terry Price 2021 yn prysur nesau.
Mae’r Wobr yn cael ei chyflwyno yn flynyddol gan Gyngor Cymuned Llanedi i
gydnabod rhagoriaeth, mewn unrhyw faes ymdrechu, gan berson ifanc o dan
25 mlwydd oed. Mae’n agored i drigolion Cymuned Llanedi, h.y. trigolion
pentrefi Tycroes, Llanedi, Fforest a’r Hendy (gan gynnwys Talyclun). Bydd y
wobr yn cynnwys troffi arysgrifedig a siec am £100.00. Y dyddiad cau ar gyfer
derbyn enwebiadau yw 28/5 2021. Gallwch dderbyn y manylion pellach angenrheidiol drwy gysylltu â Mr. David
Davies, Clerc y Cyngor, drwy ffonio 07971 026493, anfon ebost at
daidoc@yahoo.co.uk neu ysgrifennu at Mr. David Davies, Clerc Cyngor
Cymuned Llanedi, Fferm Cwmffrwd, Heol Llandeilo, Glanaman, SA18 2DZ.

TERRY PRICE YOUTH ACHIEVEMENT AWARD 2021 The deadline for submission of nominations for the Terry Price Youth
Achievement Award 2021 is fast approaching.
The Award is presented annually by Llanedi Community Council to recognise
excellence on the part of a young person under the age of 25 in any field of
endeavour. It is open to residents of the Community of Llanedi, i.e. the villages
of Tycroes, Llanedi, Fforest and Hendy (including Talyclun). The Award consists
of an inscribed trophy and the sum of £100. The closing date for the receipt of
nominations is the 28/5/2021.
The necessary details may be requested from Mr. David Davies, Clerk to the
Council, by telephone on 07971 026493, by e-mail to daidoc@yahoo.co.uk or
in writing to Mr. David Davies, Clerk to Llanedi Community Council, Cwmffrwd
Farm, Llandeilo Road, Glanaman, SA18 2DZ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.