CYNGOR CYMUNED LLANEDI COMMUNITY COUNCIL

Grantiau/Grants

Mae Cyngor Cymuned Llanedi yn cynnig unrhyw sefydliad neu unigolyn sy’n dymuno cael eu hystyried am gymorth ariannol yn y flwyddyn ariannol 2020/21 y cyfle i gyflwyno ffurflen gais i Glerc y Cyngor a fydd cheisiadau yn cael eu hystyried yn cyfarfod mis Gorffennaf y Cyngor. Rhaid cynwys fantolen mwyaf diweddar y sefydliad a’r datganiad banc gyda’r ceisiadau. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 28 Mai 2021.  Am ffurflen gais, naill ai anfonwch eich cyfeiriad e-bost i daidoc@yahoo.co.uk; neu ffonio 07971 026493, neu fel arall yn ysgrifennu i Fferm Cwm-ffrwd, Heol Llandeilo, Glanaman, Rhydaman, SA18 2DZ.

Llanedi Community Council is offering any organisation or individual wishing to be considered for financial assistance in the financial year 2020/21 the opportunity to submit an application form to the Clerk to the Council and such applications will be considered in the July Council meeting. Applications must be accompanied by the organisation’s most recent balance sheet and bank statement. The closing date for receipt of applications is the 28th May 2021.  For an application form, either email your address to daidoc@yahoo.co.uk; or telephone 07971 026493, or alternatively write to Cwmffrwd Farm, Llandeilo Road, Glanamman, Ammanford, SA18 2DZ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.