Proffil Bywyd Gwyllt yn eich Ward/Wildlife in your Ward profile

Proffil Bywyd Gwyllt yn eich Ward/Wildlife in your Ward profile  

Mae Partneriaeth Natur Sir Gaerfyrddin wedi cael cyllid y llynedd gan Lywodraeth Cymru drwy brosiect Partneriaeth Natur Leol Cymru i greu proffiliau byr ar gyfer wardiau Sir Gaerfyrddin, a hynny er mwyn tynnu sylw at yr amgylchedd naturiol ym mhob ward yn y sir.

I nodi Wythnos Natur Cymru (29 o Fai i 6 o Fehefin 2021) maent bellach ar wefan y cyngor ac rydym yn eu hyrwyddo i ddathlu’r Bywyd Gwyllt yn eich Ward.

Gellir dod o hyd iddynt yma: https://www.sirgar.llyw.cymru/media/1225493/wardiaut%C5%B7-croes-yr-hendy.pdf

The Carmarthenshire Nature Partnership received funding last year from the Welsh Government via the Local Nature Partnership Cymru project to produce short profiles for wards in Carmarthenshire to highlight the natural environment in each ward area in the county.

To mark Wales Nature Week  (29th May to 6th June 2021)they are now on the council website and we are promoting them to celebrate the Wildlife in your Ward.

They can be found here:  https://www.carmarthenshire.gov.wales/media/1225451/tycroes-hendy.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.