Sale of reclaimed stainless steel slide

The Council as part of the renovation of the playgrounds has a reclaimed stainless steel slide which is surplus to requirements. This consists of only the slide element with no associated framework. It will therefore need to have a frame fabricated or alternatively can be affixed to a sloping piece of ground as an embankment slide. It is available to be viewed by appontment however the following is a photograph of the underside of the slide.

Please note that the slide is sold as seen with no warranty as to it’s suitability for use. Should you wish to place a bid for the equipment then please email the Clerk at daidoc@yahoo.co.uk or write to Cwmffrwd Farm, Llandeilo Rd, Glanaman SA18 2DZ or telephone 07971 026493.

All offers should be received by the Clerk by 5pm on Wednesday 2nd March 2022.

Stainless Steel Slide

Proffil Bywyd Gwyllt yn eich Ward/Wildlife in your Ward profile

Proffil Bywyd Gwyllt yn eich Ward/Wildlife in your Ward profile  

Mae Partneriaeth Natur Sir Gaerfyrddin wedi cael cyllid y llynedd gan Lywodraeth Cymru drwy brosiect Partneriaeth Natur Leol Cymru i greu proffiliau byr ar gyfer wardiau Sir Gaerfyrddin, a hynny er mwyn tynnu sylw at yr amgylchedd naturiol ym mhob ward yn y sir.

I nodi Wythnos Natur Cymru (29 o Fai i 6 o Fehefin 2021) maent bellach ar wefan y cyngor ac rydym yn eu hyrwyddo i ddathlu’r Bywyd Gwyllt yn eich Ward.

Gellir dod o hyd iddynt yma: https://www.sirgar.llyw.cymru/media/1225493/wardiaut%C5%B7-croes-yr-hendy.pdf

The Carmarthenshire Nature Partnership received funding last year from the Welsh Government via the Local Nature Partnership Cymru project to produce short profiles for wards in Carmarthenshire to highlight the natural environment in each ward area in the county.

To mark Wales Nature Week  (29th May to 6th June 2021)they are now on the council website and we are promoting them to celebrate the Wildlife in your Ward.

They can be found here:  https://www.carmarthenshire.gov.wales/media/1225451/tycroes-hendy.pdf

CYNGOR CYMUNED LLANEDI COMMUNITY COUNCIL

Grantiau/Grants

Mae Cyngor Cymuned Llanedi yn cynnig unrhyw sefydliad neu unigolyn sy’n dymuno cael eu hystyried am gymorth ariannol yn y flwyddyn ariannol 2020/21 y cyfle i gyflwyno ffurflen gais i Glerc y Cyngor a fydd cheisiadau yn cael eu hystyried yn cyfarfod mis Gorffennaf y Cyngor. Rhaid cynwys fantolen mwyaf diweddar y sefydliad a’r datganiad banc gyda’r ceisiadau. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 28 Mai 2021.  Am ffurflen gais, naill ai anfonwch eich cyfeiriad e-bost i daidoc@yahoo.co.uk; neu ffonio 07971 026493, neu fel arall yn ysgrifennu i Fferm Cwm-ffrwd, Heol Llandeilo, Glanaman, Rhydaman, SA18 2DZ.

Llanedi Community Council is offering any organisation or individual wishing to be considered for financial assistance in the financial year 2020/21 the opportunity to submit an application form to the Clerk to the Council and such applications will be considered in the July Council meeting. Applications must be accompanied by the organisation’s most recent balance sheet and bank statement. The closing date for receipt of applications is the 28th May 2021.  For an application form, either email your address to daidoc@yahoo.co.uk; or telephone 07971 026493, or alternatively write to Cwmffrwd Farm, Llandeilo Road, Glanamman, Ammanford, SA18 2DZ.

Universal Credit

Universal Credit is a payment to help with your living costs. It’s paid monthly – or twice a month for some people in Scotland. You may be able to get it if you’re on a low income, out of work or you cannot work. Universal Credit is being rolled out to replace Jobseeker’s Allowance, Housing Benefit, Working Tax Credit, Child Tax Credit, Employment & Support Allowance and Income Support. The full rollout of Universal Credit is scheduled for completion in 2024.

Between March 13th 2020 and January 14th 2021 there were 4.5 million Universal Credit claims. Over a third of Universal Credit claims have been made since the start of the Coronavirus pandemic.

Find out more about Universal Credit using our Universal Credit guide. It covers who can apply, how to apply, how much money you can claim, a glossary to help with Universal Credit terminology and more. https://www.jobcentrenearme.com/universal-credit

Llwybr Natur Yr Hendy Nature Trail

Newyddion gwych! Rydym yn ddiolchgar am gyllid gan Lywodraeth Cymru a LNP Cymru sydd wedi ein galluogi i gyd-weithio gyda’r ecolegydd Robert Parry i ddatblygu cynllun rheolaeth pum mlynedd ar gyfer y safle. Pwrpas y cynllun fydd amlinellu sut y gallwn reoli a gwella’r safle er mwyn creu gwell cynefinoedd ar gyfer bywyd gwyllt yr ardal. Mi fydd y cynllun i’w weld ar ein gwefan ar ôl iddo gael ei gwblhau.

Great news, thanks to funding from by WG through LNP Cymru we have been working with ecologist Robert Parry to develop a 5 year management Plan for the site. The plan will set out how we can improve and manage the site in order to create better habitats for wildlife. Once finalised, the plan will be made available via our web page.