Apel Nadolig – Christmas Appeal

A wyddoch fod gwir angen cymorth ar gannoedd o deuluoedd Sir Gaerfyrddin y Nadolig hwn?

Did you know there are hundreds of Carmarthenshire families that are in desperate need of help this Christmas?

Pa fath o anrhegion ydym ni’n chwilio amdanynt?

Rydym yn chwilio am anrhegion ar gyfer pob oedran; o fabanod 18 mis oed i fyny at bobl ifanc yn eu harddegau. Byddem yn ddiolchgar pe na fyddech yn lapio’r anrhegion oherwydd byddant yn cael eu dosbarthu gan y tîm o wirfoddolwyr sy’n gweithio ochr yn ochr â’r teuluoedd.

Mae croeso ichi gyfrannu papur lapio, sisyrnau a selotep ar gyfer y gwirfoddolwyr.

A fyddech cystal â rhoi eich anrheg erbyn 1af Rhagfyr – Tycroes RFC neu yr Ystafell Ddarllen ffonio 01267 246657

What kind of gifts we are looking for?

We are looking at gifts for all ages; babies from 18 months up to teenagers. We would appreciate if you do not wrap your donated gifts for they will be allocated by the team of volunteers who work alongside the families.

Please feel free to donate gift wrap, scissors and sellotape for the volunteers.

Please donate your gift by December 1st – at Tycroes RFC or the Reading Room, Hendy or by phoning 01267 246657

Canolbwynt Sbwriel Cymunedol – Community Litter Hub

Canolbwynt Sbwriel Cymunedol – 

Mae offer casglu sbwriel cymunedol ar gael yn:

  • Gwallt gan Delyth, Tycroes
  • Fwyd Cyfleus yr Hendy.

Os hoffech chi ein helpu ni i gadw’n strydoedd a’n parciau yn lân, holwch aelod o staff.

Cefnogir y fenter hon gan Gyngor Cymuned Llanedi a Siop Fwyd Cyfleus yr Hendy. a Gwallt gan Delyth

Community Litter Hub – 

Community litter picking equipment is available at:

  • Gwallt gan Delyth, Tycroes
  • Hendy Convenience Stores

If you would like to help keep our streets and parks clean, please just ask a member of staff 

This initiative is supported by Llanedi Community Council and Hendy Convenience Stores/Gwallt gan Delyth 

Gweithdy Adnewyddu Pàs Bws/ Bus Pass Renewal Workshop

Oes angen adnewyddu eich pàs bws arnoch chi, ond nid oes gennych fynediad at gyfrifiadur?
Gallwn ni eich helpu.

Dewch i
Ystafell Ddarllen yr Hendy, Dydd Llun, Medi 30ain
9yb -12yh

Clwb Rygbi Tycroes,, Dydd Mercher, Hydref 9fed
9.30yb-12yh

Bydd rhaid ichi ddod â’r dogfennau canlynol gyda chi:
• rhif y cerdyn sydd wedi’i argraffu ar flaen eich pàs bws gwyrdd
• eich dyddiad geni
• y côd post sydd ar eich cerdyn presennol
• eich rhif yswiriant cenedlaethol

PROSIECT PONTIO’R CENEDLAETHAU YR HENDY/HENDY INTER-GENERATIONAL PROJECT

PROSIECT PONTIO’R CENEDLAETHAU YR HENDY

HENDY INTER-GENERATIONAL PROJECT

Bore Coffi am ddim Free Coffee Morning

Lleoliad/Venue : Ysgol Yr Hendy

Dydd Mercher,  Gorffennaf 17eg 10.30yb-11.30yb

Wednesday July 17th 10.30am-11.30am

Nid oes angen tocyn am y digwyddiad hyn sydd am ddim, ac a drefnir ar gyfer pobl hŷn yr ardal

This is a non-ticketed free event provided for senior citizens

Cefnogir y digwyddiad hwn gan  Gyngor Cymuned Llanedi a Ysgol Yr Hendy

This event is supported by Llanedi Community Council and Ysgol Yr Hendy