Cyngor Cymuned

14/5/2020 Hysbysiad Am Sedd Wag Ar Gyfer Swydd Cynghorydd Dros Ward Tycroes O Gymuned Llanedi

Mae Cyngor Cymuned Llanedi yn gwasanaethu cymunedau Llanedi, Tycroes a’r Hendy.

Mae’r Cyngor Cymuned yn cynnwys un ar bymtheg o gynghorwyr etholedig; saith yn cynrychioli Tycroes, un yn cynrychioli Llanedi ac wyth yn cynrychioli yr Hendy/Fforest. Mae eich cynghorwyr wedi’u rhestru yn yr adran Aelodau a Datganiadau ar y wefan hon.

Beth yw Cyngor Cymuned?

“Corff corfforaethol yw cyngor cymuned sy’n cynnwys cadeirydd a chynghorwyr y gymuned. Etholir cynghorwyr cymuned gan etholwyr llywodraeth leol ar gyfer y gymuned ac mae eu cyfnod yn y swydd yn para 4 blynedd. Bydd y cyngor yn ethol cadeirydd o blith y cynghorwyr bob blwyddyn.

Sefydlwyd cynghorau cymuned o dan y Local Government Act 1972 (LGA 1972) gan ddisodli trefn yr hen gynghorau plwyf. Bellach mae mwyafrif llethol y swyddogaethau a ysgwyddai’r Ysgrifennydd Gwladol o dan LGA 1972 sy’n ymarferadwy mewn perthynas â Chymru yn cael eu rhoi i Weinidogion Cymru. Diwygiwyd y ddarpariaeth yn LGA 1972 sy’n ymwneud â chymunedau yn sylweddol mewn perthynas â Chymru gan y Local Government (Wales) Act 1994 a Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011.

Nodir swyddogaethau cyngor cymuned yn LGA 1972 ac mewn deddfwriaeth arall. Y gwasanaethau a’r amwynderau y byddant yn eu darparu gan amlaf yw neuaddau pentref, caeau chwarae a mannau agored, seddau, llochesau, goleuadau stryd a llwybrau cerdded. O dan y Local Government Act 2000 (fel y’i diwygiwyd gan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011), mae gan gynghorau cymuned y pŵer i wneud unrhyw beth yr ystyriant sy’n debygol o sicrhau hyrwyddiant neu welliant i les economaidd, lles cymdeithasol neu les amgylcheddol eu hardal.

Y brif ffynhonnell gyllid ar gyfer cynghorau cymuned yw’r arian a dderbynnir trwy’r hyn a elwir yn braesept (ffî) i’r dreth gyngor o dan adran 41 o’r Local Government Finance Act 1992. Rhaid i gyngor cymuned gyfrifo’i ofynion cyllideb ar gyfer blwyddyn ariannol yn unol ag adran 50 o’r Ddeddf honno a chyhoeddi praesept i’r awdurdod bilio. Telir costau cyngor o’r arian a dderbynnir yn sgil y praesept. Gall Gweinidogion Cymru hefyd, o dan adran 219 o Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011, dalu grant i gynghorau cymuned”.

Source:
https://law.gov.wales/constitution-government/government-in-wales/local-gov/communities