Grantiau a Gwobrau

Gwobr Terry Price a Grantiau Cyngor Cymuned Roedd y dyddiadau cau yn ymestyn i ddiwedd mis Mehefin o leiaf. Byddwn yn eich diweddaru os dylai hyn newid. Diolch!

Gwobr Terry Price i Gydnabod Llwyddiant Ieuenctid

Mae Cyngor Cymuned Llanedi am adnabod a dathlu cyflawniadau’r ieuenctid sy’n byw yn ei ardal, sef ym mhentrefi Llanedi, Tycroes, Llanedi, Fforest a’r Hendy (gan gynnwysTalyclun).
I’r perwyl hwn, mae’r Cyngor wedi sefydlu gwobr a fydd yn cael ei chyflwyno yn flynyddol i berson ifanc, o dan 25 oed. Rhoddir y wobr i berson yr ystyrir ei fod/bod yn haeddu cydnabyddiaeth am ei gyflawniad/ chyflawniad personol.
Mae’n bosibl dyfarnu’r wobr am gyflawniad personol sylweddol mewn unrhyw faes, gan gynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i) y canlynol:-
Chwaraeon: gan gynnwys gemau tîm, athletau, gemau neu weithgareddau unigol (e.e. golff, pysgota); mewn gair, unrhyw weithgaredd yr ystyrir ei fod yn weithgaredd chwaraeon cystadleuol.
Y Celfyddydau Creadigol a Mynegiannol: gan gynnwys drama, ysgrifennu, cerddoriaeth, celf, crefftau ac unrhyw weithgaredd creadigol arall.
Gweithgareddau Cymdeithasol, Amgylcheddol a Chymunedol: gan gynnwys gweithgareddau sy’n gwella’r amgylchedd leol a bywydau’r bobl sy’n byw yn y gymuned (e.e.gweithred unigol neu gyfres o weithrediadau sy’n cynnwys helpu, neu bod yn garedig i eraill, megis helpu’r methedig neu difreintiedig, neu edrych ar ôl aelod anabl o’r teulu).
Llwyddiant Academaidd: gan gynnwys llwyddiant eithriadol mewn arholiadau cyhoeddus neu ffyrdd cymharol eraill o fesur llwyddiant a chynnydd arwyddocaol i oresgyn anawsterau personol penodol megis, er enghraifft, afiechyd, anabledd neu anfanteision a rhwystrau i gynnydd.

CYMHWYSEDD
Rhaid i’r enwebai fod o dan 25 oed ar Ionawr 1af yn y flwyddyn y roddir y wobr.
Rhaid bod yr enwebai wedi bod yn breswylydd yng Nghymuned Llanedi (h. y. Tycroes/Llanedi/Fforest/yr Hendy/Talyclun) am gyfnod parhaol o o leiaf 2 flynedd yn ystod y 5 mlynedd ddiwethaf. (Diffiniad “Preswylydd” – bod yr enwebai (neu ei rieni/rhieni/gwarcheidwaid) wedi’i gynnwys ar rhestr etholiadaol ward yr Hendy, Llanedi neu Dycroes yn ystod y cyfnod o dan sylw; ni fydd preswylwyr dros-dro, megis myfyrwyr yn byw mewn eiddo ar rent, yn gymwys i dderbyn y wobr).

RHEOLAU
Bydd y wobr yn cynnwys gwobr ariannol gwerth £100 a phlac i’w gadw gan y derbynnydd.
Nid ysgoloriaeth mo’r wobr, a chyflwynir y wobr i nodi cyflawniad yn y gorffennol.
Rhaid cyflwyno enwebiadau yn ysgrifenedig (naill ai yn Gymraeg neu yn Saesneg) erbyn y dyddiad cau ym mis Ebrill bob blwyddyn drwy anfon llythyr neu ebost at Mr David Davies, Clerc a Thirfesurydd Cyngor Cymuned Llanedi, Fferm Cwmffrwd, Heol Llandeilo, Glanaman, Ammanford, Rhydaman, Sir Gaerfyrddin, SA18 2DZ neu daidoc@yahoo.co.uk.
Rhaid cefnogi’r enwebiadau gyda thystiolaeth addas (e.e. tystysgrifau, cofnodion cyflawniad ayyb) neu ddatganiad ysgrifenedig gan o leiaf un canolwr addas a ddylai gymeradwyo a dilysu’r enwebiad.
Bydd angen sicrhau caniatâd ysgrifenedig yr enwebai cyn cyflwyno’r cais.
Mae gan Aelodau Cyngor Cymuned Llanedi yr hawl i enwebu ymgeiswyr er ystyriaeth, ond ni fydd Aelodau neu Swyddogion y Cyngor yn gymwys i’w henwebu.
Os na ystyrir bod unrhyw gais o safon digon uchel mae’n bosibl atal y wobr.
Bydd penderfyniad y Cyngor yn derfynol.
Noder, os gwelwch yn dda, bod y wobr yn cael ei chyflwyno yn ystod Cinio Blynyddol Cadeirydd y Cyngor, a bydd manylion y cyflwyniad yn cael eu rhoi i’r wasg leol ac yn derbyn cyhoeddusrwydd cyffredinol.

GRATIAU