Hafan

Croeso i Wefan Gymunedol Llanedi.

Mae’r Wefan hon wedi’i datblygu i sicrhau bod gan bobl Tycroes, Llanedi, yr Hendy a’r Fforest fynediad hawdd at wybodaeth leol.

Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am y Cyngor a’r gwaith y mae’n ei wneud ar ran y gymuned. Os oes gennych unrhyw broblemau neu ymholiadau mae croeso cynnes ichi i gysylltu ag unrhyw un o’r Cynghorwyr. Mae eu manylion wedi’u rhestru o dan y tag Cyngor Cymuned ar y dudalen ‘Cynghorwyr’.

Hysbysiad Am Sedd Wag Ar Gyfer Swydd Cynghorydd Dros Ward Tycroes O Gymuned Llanedi

Coronafeirws COVID 19

Annwyl breswylwyr,

Fel Cyngor Cymuned, ‘rydym am gynnig cymorth a chyngor trwy gydol yr achos hwn.

Fel cam cyntaf ‘rydym wedi cysylltu â busnesau lleol sydd yn gallu cyflenwi nwyddau a gwasanaeth i’ch cartref. Gweler y rhestr isod, os gwelwch yn dda:

Bird in Hand, Fforest Tŷ bwyta 01792 828282 Prydau bwyd tecawȇ a chyflenwi prydau bwyd i’r tŷ. Dydd Sul
Swyddfa Bost, Fforest Siop fwyd 01792 882378 Cyflenwi nwyddau i’r tŷ
Fferyllfa yr Hendy Presgripsiynau a nwyddau eraill 01792 881234 Cyflenwi presgripsiynau i’r tŷ, a nwyddau eraill i’r ardal leol
Archfarchnad Tycroes Nwyddau bwyd cyffredinol 01269 594464 Cyflenwi nwyddau i’r tŷ
Caffi Cymuned Yr HendyTe Prynhawn 07824 999332 Cyflenwi nwyddau i’r tŷ
Family Shopper PontarddulaisNwyddau bwyd cyffredinol 07392 061936 Cyflenwi nwyddau i’r tŷ
Dim bob dydd
Dragon Fine FoodsCig ffres ac wedi’i goginio, caws a bara lawr, galwch rhwng 8yb a 4yh.
01269 842 148Cyflenwi nwyddau i’r tŷ
Martin the ButcherCig ffres ac wedi’i goginio01269 595606Cyflenwi nwyddau i’r tŷ
Nannie’s Kitchen, Yr HendyCafé/ bwyd traddodiadol01792
883861
Cyflenwi nwyddau i’r tŷ
Hemmingways, Yr HendyPysgod a sglodion01792 215957Tecawê

COVID 19 – Llinell Gymorth Cyngor Cymuned Llanedi 07309 804637

‘Rydym hefyd yn llunio rhestr o wirfoddolwyr y gall helpu gyda siopa ayyb. Am ragor o wybodaeth ebostiwch Llanedicdo@gmail.com

I gael gwybodaeth iechyd cyhoeddus cyfredol ynghylch COVID 19, ewch i Iechyd Cyhoeddus Cymru

Byddwn yn diweddaru’r dudalen hon yn reolaidd i’ch hysbysu o unrhyw ddatblygiadau.

UK Gov Cliciwch yma

Cyngor Sir Gâr Cliciwch yma

Newyddion Hywel Dda Cliciwch yma

Cadw mewn cysylltiad – cefnogaeth ar gael i gleifion a’u teuluoedd a’u ffrindiau

Cyflenwyr / busnesau ar draws y Sir sy’n cynnig gwasanaeth cludo i’r tŷ lleol Cliciwch yma

Llinell Gymorth Sir Gaerfyrddin 01267234567

Coronafeirws ac hawlio budd-daliadau Clicwch yma

Cymorth Busnes – y Cynulliad Cliciwch yma

CAVS Covid 19 Cliciwch yma

Mae rhai partneriaid wedi anfon dolenni atom i’w tudalennau gwefan lle maent yn darparu diweddariadau ar oblygiadau Coronafeirws i’w sefydliad a’r cyhoedd ehangach. Er hwylustod, gwelwch isod ddolen uniongyrchol i dudalennau gwefan perthnasol sefydliadau aelodau’r BGC. Cadwch yn ddiogel bawb.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda   

Cyfoeth Naturiol Cymru   https://naturalresources.wales/about-us/news-and-events/statements/our-response-to-the-coronavirus-pandemic/?lang=cy

Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys   http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/cy/newyddion/datganiadau-ir-wasg/covid-19/

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant   https://www.uwtsd.ac.uk/cy/coronafeirws/

Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol   https://www.gov.uk/coronavirus

Llywodraeth Cymru   https://llyw.cymru/coronafeirws

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog    https://www.bannaubrycheiniog.org/coronavirus-covid-19-2/