Hafan

Croeso i Wefan Gymunedol Llanedi.

Mae’r Wefan hon wedi’i datblygu i sicrhau bod gan bobl Tycroes, Llanedi, yr Hendy a’r Fforest fynediad hawdd at wybodaeth leol.

Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am y Cyngor a’r gwaith y mae’n ei wneud ar ran y gymuned. Os oes gennych unrhyw broblemau neu ymholiadau mae croeso cynnes ichi i gysylltu ag unrhyw un o’r Cynghorwyr. Mae eu manylion wedi’u rhestru o dan y tag Cyngor Cymuned ar y dudalen ‘Cynghorwyr’.

Proffil Bywyd Gwyllt yn eich Ward/Wildlife in your Ward profile

Proffil Bywyd Gwyllt yn eich Ward/Wildlife in your Ward profile  

Mae Partneriaeth Natur Sir Gaerfyrddin wedi cael cyllid y llynedd gan Lywodraeth Cymru drwy brosiect Partneriaeth Natur Leol Cymru i greu proffiliau byr ar gyfer wardiau Sir Gaerfyrddin, a hynny er mwyn tynnu sylw at yr amgylchedd naturiol ym mhob ward yn y sir.

I nodi Wythnos Natur Cymru (29 o Fai i 6 o Fehefin 2021) maent bellach ar wefan y cyngor ac rydym yn eu hyrwyddo i ddathlu’r Bywyd Gwyllt yn eich Ward.

Gellir dod o hyd iddynt yma: https://www.sirgar.llyw.cymru/media/1225493/wardiaut%C5%B7-croes-yr-hendy.pdf

The Carmarthenshire Nature Partnership received funding last year from the Welsh Government via the Local Nature Partnership Cymru project to produce short profiles for wards in Carmarthenshire to highlight the natural environment in each ward area in the county.

To mark Wales Nature Week  (29th May to 6th June 2021)they are now on the council website and we are promoting them to celebrate the Wildlife in your Ward.

They can be found here:  https://www.carmarthenshire.gov.wales/media/1225451/tycroes-hendy.pdf

Hysbysiad Am Sedd Wag Ar Gyfer Swydd Cynghorydd Dros Ward Tycroes O Gymuned Llanedi

Coronafeirws COVID 19

Annwyl breswylwyr,

Fel Cyngor Cymuned, ‘rydym am gynnig cymorth a chyngor trwy gydol yr achos hwn.

Banc Bwyd

Sylwch, os oes angen rhywfaint o help arnoch y tymor hwn, mae 2 fanc bwyd yn eich ardal chi:

Ammanford Foodbank, https://ammanford.foodbank.org.uk/ Tel 07804 189830

CETMA, https://cetma.org.uk/projects/pbp-food-bank/ Tel 07780022593

Busnesau Lleol

Rydym wedi cysylltu â busnesau lleol sydd yn gallu cyflenwi nwyddau a gwasanaeth i’ch cartref. Gweler y rhestr isod, os gwelwch yn dda:

Swyddfa Bost, Fforest Siop fwyd 01792 882378 Cyflenwi nwyddau i’r tŷ
Fferyllfa yr Hendy Presgripsiynau a nwyddau eraill 01792 881234 Cyflenwi presgripsiynau i’r tŷ, a nwyddau eraill i’r ardal leol
Archfarchnad Tycroes Nwyddau bwyd cyffredinol 01269 594464 Cyflenwi nwyddau i’r tŷ
Caffi Cymuned Yr HendyTe Prynhawn 07824 999332 Cyflenwi nwyddau i’r tŷ
Family Shopper PontarddulaisNwyddau bwyd cyffredinol 07392 061936 Cyflenwi nwyddau i’r tŷ
Dim bob dydd
Dragon Fine FoodsCig ffres ac wedi’i goginio, caws a bara lawr, galwch rhwng 8yb a 4yh.
01269 842 148Cyflenwi nwyddau i’r tŷ
Martin the ButcherCig ffres ac wedi’i goginio01269 595606Cyflenwi nwyddau i’r tŷ
Nannie’s Kitchen, Yr HendyCafé/ bwyd traddodiadol01792
883861
Cyflenwi nwyddau i’r tŷ
Hemmingways, Yr HendyPysgod a sglodion01792 215957Tecawê

COVID 19 – Llinell Gymorth Cyngor Cymuned Llanedi 07309 804637

‘Rydym hefyd yn llunio rhestr o wirfoddolwyr y gall helpu gyda siopa ayyb. Am ragor o wybodaeth ebostiwch Llanedicdo@gmail.com

I gael gwybodaeth iechyd cyhoeddus cyfredol ynghylch COVID 19, ewch i Iechyd Cyhoeddus Cymru

Byddwn yn diweddaru’r dudalen hon yn reolaidd i’ch hysbysu o unrhyw ddatblygiadau.

UK Gov Cliciwch yma

Cyngor Sir Gâr Cliciwch yma

Newyddion Hywel Dda Cliciwch yma

Cadw mewn cysylltiad – cefnogaeth ar gael i gleifion a’u teuluoedd a’u ffrindiau

Llinell Gymorth Sir Gaerfyrddin 01267234567

Coronafeirws ac hawlio budd-daliadau Clicwch yma

Cymorth Busnes – y Cynulliad Cliciwch yma

Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gar (CAVS) Covid 19 Cliciwch yma

Mae rhai partneriaid wedi anfon dolenni atom i’w tudalennau gwefan lle maent yn darparu diweddariadau ar oblygiadau Coronafeirws i’w sefydliad a’r cyhoedd ehangach. Er hwylustod, gwelwch isod ddolen uniongyrchol i dudalennau gwefan perthnasol sefydliadau aelodau’r BGC. Cadwch yn ddiogel bawb.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda   

Cyfoeth Naturiol Cymru   https://naturalresources.wales/about-us/news-and-events/statements/our-response-to-the-coronavirus-pandemic/?lang=cy

Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys   http://www.dyfedpowys-pcc.org.uk/cy/newyddion/datganiadau-ir-wasg/covid-19/

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant   https://www.uwtsd.ac.uk/cy/coronafeirws/

Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol   https://www.gov.uk/coronavirus

Llywodraeth Cymru   https://llyw.cymru/coronafeirws

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog    https://www.bannaubrycheiniog.org/coronavirus-covid-19-2/