LLWYBR NATUR YR HENDY

Gan Mark Johnston

LLWYBR NATUR YR HENDY

Amdanom ni

‘Rydym yn grŵp gweithgar o wirfoddolwyr sydd wedi helpu creu llwybr natur cyffrous newydd o gwmpas perimedr yr hen gae Criced yn yr Hendy. Mae’r llwybr yn manteisio ar ein lleoliad godidog wrth ymyl Aber yr Afon Llwchr. Mae’n cynnwys llwybr sy’n hygyrch i bawb, gwelliannau i’r cynefinoedd a byrddau gwybodaeth yn sôn am y bywyd gwyllt lleol, yn ogystal â sgriniau adar. Mae’r prosiect yn anelu at bod o fudd i’r gymuned gyfan, ac i ddenu ymwelwyr i’r lleoliad pwysig hwn. Erbyn hyn mae’r llwybr ar agor rhwng 9yb a 5yh, mynediad am ddim.

Cyngor Cymuned Llanedi sy’n berchen ar y tir, ac yn cefnogi’r prosiect. Mae’r Cyngor Cymuned yn gallu cefnogi’r prosiect diolch i arian a dderbyniwyd oddiwrth Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi, a weinir gan CGGC.

A oeddech chi’n gwybod?

  • Bod y safle yn cynnal 4 gwahanol gynefin, ac yn cynnwys ystod o goed egsotig o bod cwr o’r byd?
  • Bod rhai o’r adar sy’n ymweld â’r safle yn teithio yr holl ffordd o Affrica?
  • Bod aber yr afon yn cael ei gydnabod yn rhyngwadol am ei bwysigrwydd gwyddonol?

Ein lleoliad:

https://goo.gl/maps/fDcmZwYv9MqeUyMQ8

Beth ‘rydym yn gwneud:

Teithiau Cerdded a Sgyrsiau

Byddwn yn cynnal cyfres o deithiau cerdded tymhorol a sgyrsiau unwaith bod Covid wedi dod i ben. Cewch ragor o wybodaeth yma, neu ar ein tudalen Facebook.

Cofnodi Rhywogaethau a Rheoli Cynefinoedd

Maer tîm o Gofnodwyr yn monitro’r bywyd gwyllt a’r planhigion ar y safle, tra bydd ein parcmyn dibynadwy yn cadw’n brysur yn helpu cynnal a chadw’r llwybr, ac yn gwarchod cynefinoedd y safle. Mae’r cofnodion rhywogaethau wedi’u nodi yma:

Gorfennaf – Rhagfyr 2020

Ionawr-Awst 2020

Beth i chwilio amdano

Adar

Pilapalaod

Ffurflen recordio rhywogaethau Llwybr Natur Yr Hendy

‘Rydym yn awyddus i gofnodi’r nifer fawr o rywogaethau sy’n byw ar ac o amgylch y llwybr. Os gwelwch unrhywbeth diddorol, helpwch ni trwy lenwi’r ffurflen hon. Llanwch ffurflen ar gyfer pob rhywogaeth. Os oes gennych rhestr o gofnodion, cysylltwch â ni, anfonwn ffurflen i’w rhestri atoch llanedicdo@gmail.com

Parcmyn Iau

‘Rydym yn datblygu rhaglen Parcmyn Iau ar gyfer unrhyw un rhwng 6 ac 16 mlwydd oed.

Yn amrywio o helfeydd pryfed i deithiau ystlumod; o gelf dail i ddysgu sut y mae pethau’n tyfu; o sbotio ieir bach yr haf i wylio adar; bydd y rhaglen yn cynnwys gweithgareddau sy’n hwyl ac yn addysgol ac yn helpu plant ac ieuenctid i ymgysylltu â, deall a gofalu am eu hamgylchedd. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni – mae ein manylion cyswllt isod:

Addysg

‘Rydym wedi datblygu deunydd addysgol i’w ddefnyddio gan ysgolion. I weld rhain, a wnewch chi wneud cais drwy ebost at y Swyddog Datblygu Cymunedol ar llanedicdo@gmail.com      

Llwybr Natur i’r Teulu

Mae gennym lwybr natur teulu-gyfeillgar y gallwch ei lawrlwytho yma. Fel arall, gallwch ofyn am gopi papur drwy anfon ebost at llanedicdo@gmail.com

Gwybodaeth

Adroddiad Ecoleg

Galeri

Lluniau trwy garedigrwydd Mike Harper a Ruth Taylor-Davies

Cefnogwch ni

‘Rydym bob amser yn croesawu gwirfoddolwyr newydd i’n helpu ni i ddatblygu’r prosiect.

Mae’r rolau  sydd ar gael i wirfoddolwyr yn cynnwys wardeniaid, tywyswyr, datblygwyr prosiect ac ymchwilwyr. ‘Rydym hefyd yn gobeithio cynnig profiad gwaith yng nghwmni unrhyw gontractwyr a fydd yn gwneud y gwaith corfforol. Os am wybod mwy, lawrlwythwch y dogfennau isod:

Os oes gennych amser yn sbâr ac am ein helpu, cysylltwch â llanedicdo@gmail.com os gwelwch yn dda