Polisi Preifatrwydd

POLISI PREIFATrwydd

Pwy ydyn ni?

Mae’r wefan hon a’i chynnwys yn cael eu darparu a’u cynnal a chadw gan aelodau Cyngor Cymuned Llannon.

Ein cyfeiriad ebost yw: http://www.llanedi.org.uk.

Pa ddata personol sy’n cael ei gasglu, a beth yw’r rheswm dros ei gasglu?

Mae’n bosib y byddwn yn casglu ac yn defnyddio manylion cyswllt sylfaenol megis eich enw, cyfeiriad, rhiff ffôn a’ch cyfeiriad ebost i brosesu eich ymholiad.

Sylwadau

Pan fydd ymwelwyr yn gadael sylwadau ar y safle byddwn yn casglu’r data sy’n ymddangos ar y ffurflen sylwadau, ynghyd â chyfeiriad IP yr ymwelydd a llinyn asiant y porwr i’n helpu ni i ganfod SBAM.

Efallai bydd y gwasanaeth Gravatar yn darparu llinyn dienw a grewyd gan ddefnyddio’ch cyfeiriad ebost (a elwir hefyd yn glwyd) i weld os ‘rydych yn ei ddefnyddio. Gallwch ddarllen polisi preifatrwydd gwasanaeth Gravatar yma: https://automatic.com/privacy/. Ar ôl bod eich sylw wedi’i gymeradwyo, bydd eich darlun proffil i’w weld, yng nghyd-destun eich sylw, gan y cyhoedd.

Y Cyfryngau

Os byddwch yn lanlwytho delweddau i’r wefan dylech osgoi lanlwytho delweddau sy’n cynnwys data sydd â lleoliad wedi’i mewnblannu (EXIF GPS). Bydd ymwelwyr i’r wefan yn gallu lawrlwytho a thynnu allan unrhyw ddata lleoliad o’r delweddau sy’n ymddangos ar y wefan.

Ffurflenni Cyswllt

Mae’r wefan hon yn defnyddio ffurflen gyswllt i gasglu ymholiadau, a bydd yr ymholiadau yn cael eu hanfon yn uniongyrchol at Glerc y Cyngor er mwyn iddo allu eu prosesu. Nodwch, os gwelwch yn dda, bod pob ymholiad a anfonir drwy’r ffurflen gyswllt yn cael eu cadw gan System Rheoli Cynnwys y wefan.

Cwcis

Os byddwch yn gadael sylw ar ein safle gallwch optio i mewn i gadw eich enw, cyfeiriad ebost a gwefan mewn cwcis. Mae’r cwcis yno er hwylustod, fel nad oes angen ichi rho eich manylion eto pan fyddwch yn gadael sylwadau ar adeg arall. Bydd y cwcis yma yn parhau am flwyddyn.

Os oes gennych gyfrif ac ‘rydych yn mewngofnodi i’r safle, byddwn yn gosod cwci dros-dro i benderfynu a yw eich porwr yn derbyn cwcis neu beidio. Nid yw’r cwci yma yn cynnwys unrhyw ddata personol, a bydd yn cael ei ddiddymu pan fyddwch yn cau eich porwr.

Pan fyddwch yn mewngofnodi byddwn hefyd yn gosod sawl cwci a fydd yn cadw eich gwybodaeth mewngofnodi a’ch dewisiadau arddangos sgrîn. Mae’r cwcis mewngofnodi yn parhau am ddau ddiwrnod, ac mae’r cwcis opsiynau sgrîn yn parhau am flwyddyn. Os byddwch yn dewis “Cofiwch Fi”, bydd eich mewngofnodiad yn parhau am bythefnos. Os byddwch yn allgofnodi o’ch cyfrif, bydd y cwcis mewngofnodi yn cael eu diddymu.

Os byddwch yn golygu neu’n cyhoeddi erthygl, bydd eich porwr yn cadw cwci ychwanegol. Nid yw’r cwci yma’n cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol ond, yn syml, yn dangos ID post yr erthygl ‘rydych newydd ei olygu. Mae’r cwci yma yn cael ei ddiddymu ar ôl diwrnod.

Cynnwys sydd wedi’i mewnblannu o wefannau eraill

Mae’n bosib y bydd erthyglau ar y wefan hon yn dangos cynnwys sydd wedi’i mewnblannu (e.e. fideos, delweddau, erthyglau ayyb). Mae cynnwys wedi’i mewnblannu o wefannau eraill yn ymddwyn yn yr un ffordd â fel petai’r ymwelydd wedi ymweld â’r wefan arall.

Efallai y bydd y gwefannau hyn yn casglu gwybodaeth amdanoch chi, yn defnyddio cwcis, yn mewnblannu tracio trydydd-parti ychwanegol ac yn monitro’r ffordd ‘rydych yn rhyngweithio gyda’r cynnwys wedi’i mewnblannu hwnnw. Gall hyn gynnwys tracio eich rhyngweithiad gyda’r cynnwys sydd wedi’i mewnblannu os oes gennych gyfrif, a’ch bod wedi mewngofnodi i’r wefan honno.

Gyda phwy byddwn yn rhannu eich data?

Ni fyddwn yn rhannu eich data gydag unrhyw drydydd parti.

Am ba mor hir y byddwn yn cadw’ch data?

Os byddwch yn gwneud sylw, bydd y sylw a’i fetadata yn cael eu cadw am gyfnod amhenodol. Byddwn yn gwneud hyn fel ein bod yn gallu adnabod a chymeradwyo unrhyw sylwadau dilyn-i-fyny yn awtomatig, yn hytrach na’u cadw mewn ciw cymedroli.

Ar gyfer y defnyddwyr sy’n cofrestru ar ein gwefan (os bydd unrhywun yn gwneud hynny), byddwn yn cadw’r wybodaeth bersonol y maen nhw’n rhoi yn eu proffil defnyddiwr. Gall pob defnyddiwr weld, olygu neu ddiddymu eu gwybodaeth bersonol ar unrhyw adeg (ond ni allant newid eu henw defnyddiwr). Bydd gweinyddwyr y wefan hefyd yn gallu gweld a golygu’r wybodaeth honno,