CYNGOR CYMUNED LLANEDI COMMUNITY COUNCIL

Grantiau/Grants

Mae Cyngor Cymuned Llanedi yn cynnig unrhyw sefydliad neu unigolyn sy’n dymuno cael eu hystyried am gymorth ariannol yn y flwyddyn ariannol 2020/21 y cyfle i gyflwyno ffurflen gais i Glerc y Cyngor a fydd cheisiadau yn cael eu hystyried yn cyfarfod mis Gorffennaf y Cyngor. Rhaid cynwys fantolen mwyaf diweddar y sefydliad a’r datganiad banc gyda’r ceisiadau. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 28 Mai 2021.  Am ffurflen gais, naill ai anfonwch eich cyfeiriad e-bost i daidoc@yahoo.co.uk; neu ffonio 07971 026493, neu fel arall yn ysgrifennu i Fferm Cwm-ffrwd, Heol Llandeilo, Glanaman, Rhydaman, SA18 2DZ.

Llanedi Community Council is offering any organisation or individual wishing to be considered for financial assistance in the financial year 2020/21 the opportunity to submit an application form to the Clerk to the Council and such applications will be considered in the July Council meeting. Applications must be accompanied by the organisation’s most recent balance sheet and bank statement. The closing date for receipt of applications is the 28th May 2021.  For an application form, either email your address to daidoc@yahoo.co.uk; or telephone 07971 026493, or alternatively write to Cwmffrwd Farm, Llandeilo Road, Glanamman, Ammanford, SA18 2DZ.

Universal Credit

Universal Credit is a payment to help with your living costs. It’s paid monthly – or twice a month for some people in Scotland. You may be able to get it if you’re on a low income, out of work or you cannot work. Universal Credit is being rolled out to replace Jobseeker’s Allowance, Housing Benefit, Working Tax Credit, Child Tax Credit, Employment & Support Allowance and Income Support. The full rollout of Universal Credit is scheduled for completion in 2024.

Between March 13th 2020 and January 14th 2021 there were 4.5 million Universal Credit claims. Over a third of Universal Credit claims have been made since the start of the Coronavirus pandemic.

Find out more about Universal Credit using our Universal Credit guide. It covers who can apply, how to apply, how much money you can claim, a glossary to help with Universal Credit terminology and more. https://www.jobcentrenearme.com/universal-credit

Llwybr Natur Yr Hendy Nature Trail

Newyddion gwych! Rydym yn ddiolchgar am gyllid gan Lywodraeth Cymru a LNP Cymru sydd wedi ein galluogi i gyd-weithio gyda’r ecolegydd Robert Parry i ddatblygu cynllun rheolaeth pum mlynedd ar gyfer y safle. Pwrpas y cynllun fydd amlinellu sut y gallwn reoli a gwella’r safle er mwyn creu gwell cynefinoedd ar gyfer bywyd gwyllt yr ardal. Mi fydd y cynllun i’w weld ar ein gwefan ar ôl iddo gael ei gwblhau.

Great news, thanks to funding from by WG through LNP Cymru we have been working with ecologist Robert Parry to develop a 5 year management Plan for the site. The plan will set out how we can improve and manage the site in order to create better habitats for wildlife. Once finalised, the plan will be made available via our web page.

GWOBR TERRY PRICE AWARD 2021

Y dyddiad cau wedi’i estyn/ Deadline extended

GWOBR CYFLAWNIAD IEUENCTID TERRY PRICE 2021
Mae’r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau am Wobr Cyflawniad Ieunctid
Terry Price 2021 yn prysur nesau.
Mae’r Wobr yn cael ei chyflwyno yn flynyddol gan Gyngor Cymuned Llanedi i
gydnabod rhagoriaeth, mewn unrhyw faes ymdrechu, gan berson ifanc o dan
25 mlwydd oed. Mae’n agored i drigolion Cymuned Llanedi, h.y. trigolion
pentrefi Tycroes, Llanedi, Fforest a’r Hendy (gan gynnwys Talyclun). Bydd y
wobr yn cynnwys troffi arysgrifedig a siec am £100.00. Y dyddiad cau ar gyfer
derbyn enwebiadau yw 28/5 2021. Gallwch dderbyn y manylion pellach angenrheidiol drwy gysylltu â Mr. David
Davies, Clerc y Cyngor, drwy ffonio 07971 026493, anfon ebost at
daidoc@yahoo.co.uk neu ysgrifennu at Mr. David Davies, Clerc Cyngor
Cymuned Llanedi, Fferm Cwmffrwd, Heol Llandeilo, Glanaman, SA18 2DZ.

TERRY PRICE YOUTH ACHIEVEMENT AWARD 2021 The deadline for submission of nominations for the Terry Price Youth
Achievement Award 2021 is fast approaching.
The Award is presented annually by Llanedi Community Council to recognise
excellence on the part of a young person under the age of 25 in any field of
endeavour. It is open to residents of the Community of Llanedi, i.e. the villages
of Tycroes, Llanedi, Fforest and Hendy (including Talyclun). The Award consists
of an inscribed trophy and the sum of £100. The closing date for the receipt of
nominations is the 28/5/2021.
The necessary details may be requested from Mr. David Davies, Clerk to the
Council, by telephone on 07971 026493, by e-mail to daidoc@yahoo.co.uk or
in writing to Mr. David Davies, Clerk to Llanedi Community Council, Cwmffrwd
Farm, Llandeilo Road, Glanaman, SA18 2DZ.