GWEITHGAREDDAU TYMOR HANNER AM DDIM! FREE HALF TERM ACTIVITIES!

Mae Cyngor Cymuned Llanedi yn cynnal gweithgareddau hanner tymor hwyliog mewn partneriaeth â’r Tîm Cymunedau Actif.

Mae’r gweithgareddau hyn AM DDIM, a byddant yn ddwyieithog, ar agor i blant ym mlwyddyn ysgol 3 i 6

Dydd Llun 10 – 3pm yn Ysgol Tycroes

Dydd Mawrth 10 – 3pm yn Ysgol Tycroes

Dydd Mercher 10 – 3pm yn Ysgol Hendy

Bydd sesiynau aml-chwaraeon yn cael eu cynnal trwy gydol y dydd, a ddarperir gan staff cymwys sydd wedi derbyn datgeliad gwell gan y System Gwahardd Datgelu.

Gofynnwn i bob plentyn ddod â dillad addas a chot law. Disgwylir i’r plant ddod â’u cinio pecyn eu hunain a digon o ddŵr.

Mae lleoedd yn gyfyngedig, a byddant yn cael eu cadw ar sail y cyntaf i’r felin. Mae ffurflenni wedi mynd allan trwy’r ysgolion. Fel arall e-bostiwch llanedicdo@gmail.com

Llanedi Community Council are hosting fun half term activities in partnership with the Actif Communities Team. 

These FREE activities, which will be bilingual, are open to children in school year 3 to 6.

Monday        10 – 3pm  at Tycroes School

Tuesday        10 – 3pm at Tycroes School

Wednesday 10 – 3pm at Hendy School

There will be multisport sessions running throughout the day, delivered by qualified staff who have received an enhanced disclosure by the Disclosure Barring System.

We ask that all children bring suitable clothing and a raincoat. The children are expected to bring their own packed lunch and plenty of water.

Places are limited, and will be reserved on a first come, first served basis. Forms have gone out through schools . Alternatively email llanedicdo@gmail.com

Apel Nadolig – Christmas Appeal


A wyddoch fod gwir angen cymorth ar gannoedd o deuluoedd Sir Gaerfyrddin y Nadolig hwn?

Did you know there are hundreds of Carmarthenshire families that are in desperate need of help this Christmas?

Pa fath o anrhegion ydym ni’n chwilio amdanynt?

Rydym yn chwilio am anrhegion ar gyfer pob oedran; o fabanod 18 mis oed i fyny at bobl ifanc yn eu harddegau. Byddem yn ddiolchgar pe na fyddech yn lapio’r anrhegion oherwydd byddant yn cael eu dosbarthu gan y tîm o wirfoddolwyr sy’n gweithio ochr yn ochr â’r teuluoedd.

Mae croeso ichi gyfrannu papur lapio, sisyrnau a selotep ar gyfer y gwirfoddolwyr.

A fyddech cystal â rhoi eich anrheg erbyn 1af Rhagfyr – Tycroes RFC neu yr Ystafell Ddarllen ffonio 01267 246657

What kind of gifts we are looking for?

We are looking at gifts for all ages; babies from 18 months up to teenagers. We would appreciate if you do not wrap your donated gifts for they will be allocated by the team of volunteers who work alongside the families.

Please feel free to donate gift wrap, scissors and sellotape for the volunteers.

Please donate your gift by December 1st – at Tycroes RFC or the Reading Room, Hendy or by phoning 01267 246657

Canolbwynt Sbwriel Cymunedol – Community Litter Hub

Canolbwynt Sbwriel Cymunedol – 

Mae offer casglu sbwriel cymunedol ar gael yn:

  • Gwallt gan Delyth, Tycroes
  • Fwyd Cyfleus yr Hendy.

Os hoffech chi ein helpu ni i gadw’n strydoedd a’n parciau yn lân, holwch aelod o staff.

Cefnogir y fenter hon gan Gyngor Cymuned Llanedi a Siop Fwyd Cyfleus yr Hendy. a Gwallt gan Delyth

Community Litter Hub – 

Community litter picking equipment is available at:

  • Gwallt gan Delyth, Tycroes
  • Hendy Convenience Stores

If you would like to help keep our streets and parks clean, please just ask a member of staff 

This initiative is supported by Llanedi Community Council and Hendy Convenience Stores/Gwallt gan Delyth 

Gweithdy Adnewyddu Pàs Bws/ Bus Pass Renewal Workshop

Do you need to renew your bus pass, but don’t have access to a computer?
We can help

Come along to:

Hendy Reading Room, Monday September 30th 9am-12pm

Tycroes RFC, Wednesday October 9th 9.30am-12pm

You will need to bring these with you:
• The long digit card number printed on the front of your green bus pass
• Your date of birth
• The postcode your current card is registered to
• Your national insurance number